Justitiekanslerns utredning av Kemikalieinspektionens handläggning av ansökningar om produktgodkännande av bekämpningsmedel m m

Kort sammanfattning i åtta punkter från Svenskt Växtskydd

  1. Justitiekanslerns beslut: Justitiekanslern riktar allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen med anledning av att myndighetens handläggningstider i ärenden rörande ansökningar om produktgodkännande av bekämpningsmedel och ärenden rörande ansökningar om utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden har varit alltför långa.
  2. Handläggningstiderna är alltjämt för långa. Det är uppenbart att detta medför problem för de sökande.
  3. Det är anmärkningsvärt att de ansträngningar som gjorts och de åtgärder som vidtagits under en följd av år för att komma till rätta med problemen ännu inte har gett några tydliga positiva resultat. Enligt Justitiekanslern kräver problemen med de långa handläggningstiderna uppenbarligen ytterligare omedelbara insatser.
  4. KemI:s prövningsverksamhet synes ha präglats av strukturella brister under lång tid. Flera orsaker nämns: Myndighetens ekonomiska förutsättningar , av regeringen ålagda prioriteringar, en ökad ärendetillströmning, större komplexitet i ärendena, otillräckliga personalresurser, men också myndighetens egna prioriteringar(!)
  5. JK anser det ytterst angeläget att KemI fortsätter arbetet för att säkerställa rimliga handläggningstider. JK anser sig inte, på grundval av det material som presenterats, kunna göra någon säker bedömning av om myndighetens uppfattning, att tidigare års negativa trend nu skulle vara bruten, är riktig.
  6. JK hänvisar till Miljömyndighetsutredningen och dess argument för en ny myndighetstruktur, med en ny myndighet – Miljöinspektionen – för tillstånd, tillsyn och tillsynsvägledning.
  7. JK anser det nödvändigt att KemI, möjligen i samråd med Miljö- och energidepartementet, omedelbart utarbetar en konkret handlingsplan för att kunna hantera nu inneliggande prövningsärenden.
  8. Med anledning av den allvarliga kritiken kommer JK att följa upp KemI:s fortsatta arbete med att korta handläggningstiderna i aktuella ansökningsärenden.

 

Läs hela Justitiekanslerns beslut på: http://jk.se/sv-SE/Beslut/Tillsynsarenden/5635-14-21.aspx