Svenskt Växtskydd har lämnat remissyttrande över Miljömyndighetsutredningens slutbetänkande

Svenskt Växtskydd är positiva till utredningens förslag att bilda en ny myndighet "Miljöinspektionen" med uppgift att bevilja tillstånd enligt miljöbalken samt bedriva tillsyn och svara för tillsynsvägledning. - Allra viktigast för oss och våra medlemsföretag är dock att vi får kompetenta och effektiva myndigheter och att hanteringen av ärenden effektiviseras avsevärt, menar Anders Normann på Svenskt Växtskydd.

När det gäller frågor om godkännande av bekämpningsmedel tycker vi att den uppgiften nu måste flyttas från Kemikalieinspektionen till en annan myndighet. Idag fungerar handläggningen av ansökningar knappt alls och den har inte gjort det på många år. Detta har lett till längre och längre ärendeköer för ansökningar om godkännande. Det är därför, menar Anders Normann, hög tid att nu lyfta bort det ansvaret från Kemikalieinspektionen.

 Svenskt Växtskydds remissyttrande