Stopp för beslut om permanenta skyddszoner som krav för att få använda växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen upphör med att besluta om permanent bevuxna skyddszoner som villkor för att få använda vissa växtskyddsmedel. Myndigheten har bedömt att sådana villkor inte är det bästa sättet att minska risken för att växtskyddsmedel hamnar i vattendrag.

Ett skäl till beslutet är att den beräkningsmodell som använts för att uppskatta risken för spridning av växtskyddsmedel via ytavrinning inte är representativ för jordtyper som är vanliga i Sverige. I Sverige är jordarna ofta mindre känsliga för erosion än de jordar som beräkningsmodellen baseras på. De svenska jordarna är också ofta dränerade, och ytavrinning förekommer därför bara i en mindre andel av åkermarken.

Läs mer här

För mer information, kontakta gärna:

Mats Allmyr, miljöriskbedömare på Kemikalieinspektionen, 08-519 41 180