Information om märkning av växtskyddsmedel vid ändrade villkor

Om villkoren för ett produktgodkännande ändras gäller de nya villkoren från den dag som beslutet om ändring träder i kraft. Det betyder att det företag som är innehavare av produktgodkännandet ska se till att produkter som sätts ut på marknaden från och med den dag som beslutet träder i kraft har den nya märkningen.

Det finns ingen skyldighet att märka om produkter som redan finns på marknaden. Om företaget som är innehavare av produktgodkännandet vill märka om växtskyddsmedel som redan satts ut på marknaden rekommenderar Kemikalieinspektionen att företaget själva gör det, även om det inte finns några direkta hinder att låta andra märka om produkten. Om nya etiketter skickas ut till distributörer och/eller användare ska det tydlig framgå hur produkten ska märkas så att produkten förblir märkt på korrekt sätt.

http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/vaxtskyddsmedel/markning-av-vaxtskyddsmedel

http://www.kemi.se/en/directly-to/pesticides/plant-protection-products/markning-av-vaxtskyddsmedel