CLP och ny märkning

Tillverkare eller importör av kemiska produkter till EU ska klassificera och märka produkterna utifrån deras fysikaliska, hälso- och miljöfaror innan de släpps ut på marknaden.

Den som säljer produkter vidare inom EU behöver inte själv klassificera produkterna, men ansvarar ändå för att säkerställa att produkterna är märkta och förpackade på rätt sätt.

Från den 1 juni 2015 ska märkningen av kemiska produkter följa kraven i CLP-förordningen. Blandningar i förpackningar med märkning enligt äldre regler som har importerats eller överlåtits redan före den 1 juni 2015 får dock säljas vidare under ytterligare två år. Därför kan du även efter den 1 juni 2015 i vissa fall köpa och sälja produkter med den gamla märkningen. Men när det tillverkas en ny sats av samma produkt måste den märkas enligt reglerna i CLP.

Efter den 1 juni 2017 ska alla produkter som du köper eller säljer vidare vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte längre släppas ut på marknaden.

Produkter som inte längre säljs vidare, utan finns för slutanvändning på t.ex. arbetsplatser omfattas inte av krav på ommärkning enligt CLP.