En ny svensk handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel

I april fattade regeringen beslut om en ny nationell handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019-2022. Beslutet var rejält försenat, vilket man kan kritisera. Svenskt Växtskydd är även kritiska till innehållet i planen och på det sätt som den har tagits fram.

Svenskt Växtskydd är kritiska till att vi, men också andra berörda, inte gavs möjlighet att delta och bidra med vår kompetens och våra erfarenheter i Jordbruksverkets arbete med att ta fram förslaget till handlingsplan. Detta var år 2017. Vi gavs dock efter en ovanligt kort remisstid på sommaren 2017 möjligheter att ge våra synpunkter i ett yttrande som lämnades till Jordbruksverket i augusti 2017. Efter det har i alla fall inte Svenskt Växtskydd hört någonting förrän vi nu i april månad 2019 ser den av regeringen beslutade handlingsplanen.

Vi kan nu läsa i handlingsplanen att ett nytt mål avseende pollinerande insekter formuleras och att några av de övriga målen i planen skrivits om sedan remissversionen. Svenskt Växtskydd hade önskat och förväntat oss att detta diskuterats med oss och andra berörda. Vi är av den bestämda uppfattningen att en svensk handlingsplan för användning av växtskyddsmedel ska bygga på vetenskap och fakta, och inte känslor och tyckande. Det hade därför varit önskvärt om Svenskt Växtskydd hade fått delta i diskussionerna om nya och omformulerade mål.

I den livsmedelsstrategi som regeringen presenterade i början av 2017 och som riksdagen sedan ställde sig bakom är det övergripande målet en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar. Hur målen och de åtgärder som presenteras i den nu beslutade handlingsplanen ska bidra positivt till livsmedelsstrategins övergripande mål är för Svenskt Växtskydd ytterst svårt att förstå.

Sveriges nationella handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2019-2022