Biologisk mångfald och svenskt lantbruk - Växtskyddsrådets fältdag den 12 juni

Ett hållbart växtskyddsarbete är en förutsättning för att svensk växtodling ska hävda sig i den internationella konkurrensen. Därför har Växtskyddsrådet uppdraget att skapa god tillgång till växtskyddsmetoder som effektivt kan hantera de växtskadegörare som inverkar på odlingen. I Växtskyddsrådets arbete är även lantbrukets miljöarbete högt prioriterat.

Den 12 juni arrangerades en fältdag för Växtskyddsrådets ledamöter. Temat för dagen var biologisk mångfald.

IMG_2664.JPG

På förmiddagen besöktes en konventionell gård, en av pilotgårdarna i Odling i Balans www.odlingibalans.com.
På gården fick rådets ledamöter se flertalet exempel på hur man kan arbeta för att gynna den biologiska mångfalden på en gård. Där fanns kantzoner utmed vattendrag, blommande kantzoner, lärkrutor och skalbaggsåsar.

IMG_2671.JPG

På eftermiddagen besöktes en ekologisk gård. På just den här gården arbetade man inte med några särskilda metoder för att gynna den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald lyfts ibland fram som den kanske största fördelen med ekologisk odling. Svenskt Växtskydd anser att den biologiska mångfalden är viktig och ska värnas. Oavsett produktionsinriktning på lantbruket kan man göra mycket på en gård för att gynna den biologiska mångfalden. Läs mer om detta på Odling i Balans hemsida och på Jordbruksverkets sidor om ett rikt odlingslandskap.