Effekter av ett glyfosatförbud - viktig rapport från Jordbruksverket

Jordbruksverkets rapport om konsekvenserna av ett glyfosatförbud har nu publicerats. Rapporten kan läsas här.
Den analys som Jordbruksverket gjort i sin omfattande utredning visar tydligt att ett glyfosatförbud skulle leda till minskade intäkter och ökade kostnader för både jordbruks- och trädgårdsnäringen i Sverige.
Utsläppen av växthusgaser skulle öka som en effekt av en ökad bränsleåtgång för mekanisk bearbetning och behovet av utökad produktionsyta på grund av minskad skörd, dessutom skulle kväveutlakningen öka.
Rapporten är ett led i Växtskyddsrådets uppdrag att stödja implementering av den av riksdagen beslutade Livsmedelsstrategin.