JK

Justitiekanslerns utredning av Kemikalieinspektionens handläggning av ansökningar om produktgodkännande av bekämpningsmedel m m

Justitiekanslern riktar allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen med anledning av att myndighetens handläggningstider i ärenden rörande ansökningar om produktgodkännande av bekämpningsmedel och ärenden rörande ansökningar om utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden har varit alltför långa.