Vad är resistens?

Resistens betyder motståndskraft. Att en organism blir resistent mot ett bekämpningsmedel innebär att organismen har en förmåga att överleva en bekämpning som under normala förhållanden skulle ha varit kontrollerande. Att en organism är resistent är genetiskt betingat. Det betyder vidare att resistensegenskapen är ärftlig. Ärftligheten är i sin tur nyckelfaktorn i frågan om hur resistens uppstår.

Inom en population finns alltid någon eller några individer som inte är lika känsliga för bekämpningsmedel. Vid användning av bekämpningsmedel kommer de mindre känsliga individerna att överleva bättre än andra, vilket gör att deras andel i populationen ökar. Om egenskapen att vara tolerant eller mindre känslig hör samman med att individerna har en bra konkurrens- och överlevnadsförmåga, kommer dessa att fortsätta öka vid upprepad bekämpning. På så sätt kan en hel population av mindre känsliga individer bildas och i värsta fall blir populationen helt resistent.

Läs mer genom att klicka på bilden.

Läs mer genom att klicka på bilden.

Risken för resistensutveckling är som störst om den växtskadegörande organismen har flera generationer per år och om bekämpning görs upprepade gånger med bekämpningsmedel som har samma verkningsmekanism. Det är därför mycket viktigt att följa givna bekämpningsrekommendationer för att bedöma bekämpningsbehovet och för att kunna bekämpa vid rätt tidpunkt. Samtidigt är det viktigt att växla mellan olika verkningsmekanismer då man väljer preparat. Likväl är det viktigt att följa upp effekten av en bekämpning ute i fält för att kunna utvärdera om den varit lyckad eller inte. Den kunskapen är viktig för att kunna planera framtida bekämpningar och utföra dessa på ett, om möjligt, ännu bättre sätt.