Säker användning

En säker användning av växtskyddsmedel är en förutsättning för ett framtida hållbart jordbruk. En felaktig användning kan skapa problem med dålig arbetsmiljö för sprutföraren, höga halter av växtskyddsmedel i vatten, skador av vindavdrift, påverkan på pollinerare, risker för rester i livsmedel och foder etc. En korrekt användning är en förutsättning för att få behålla registrerade användningar och få nya växtskyddsmedel godkända. 

Läs mer till vänster om Svenskt Växtskydds medverkan i Säkert Växtskydd, Odling i Balans och Svepretur (förpackningsinsamling).