Om oss

Svenskt Växtskydd

Svenskt Växtskydd är de svenska växtskyddsföretagens branschförening. Föreningen består av åtta företag som levererar växtskyddsmedel på den svenska marknaden med en omsättning av cirka 700 miljoner kronor i ledet leverantör – återförsäljare.

Svenskt Växtskydd är en del av Kemisk Tekniska företagen (KTF) Organisation AB. KTF Organisation AB är ett servicebolag för en sammanslutning av branschföreningar rörande kemiska produkter. Primärt ligger fokus på lagstiftningsfrågor. I många frågor byggs policy ihop med medlemmarna. Nyhetsbrev till medlemsföretagen är en föreningsspecifik tjänst. Omvärldsbevakningen ger möjlighet att delta i den offentliga debatten. En stor del av verksamheten är att tillhandahålla utbildningar för medlemmar och andra intressenter. Regelbundna möten hålls med myndigheter, handel och andra intressenter. Nordiska och europeiska nätverk finns.

Svenskt Växtskydds verksamhet bedrivs med stöd av avtal inom ramen för servicebolagets verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om KTF. 

Läs vår policy för hantering av personuppgifter enligt GDPR här.  

 

Med målsättning om att skapa förståelse för växtskydd

Representation i branschgemensamma frågor

Svenskt Växtskydd verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och nyttan av växtskyddsmedel. En god förståelse är grunden för att lantbruket och dess näringar på ett hållbart sätt ska kunna producera och erbjuda konsumenterna sunda och näringsriktiga livsmedel på ekonomiskt och miljömässigt goda villkor. Svenskt Växtskydd har därför ett viktigt arbete med att representera sina medlemsföretag i branschgemensamma frågor. Konkret innebär det att Svenskt Växtskydd:

• är remissinstans,

• arbetar aktivt med frågor om säker hantering och användning av växtskyddsmedel,

• är intressenter i Odling i Balans,

• medverkar i styrgruppen för kampanjen Säkert Växtskydd,

• representerar medlemsföretagen i gemensamma frågor vid kontakter med politiker, myndigheter, institutioner, livsmedelsindustri, handel, media, användare och konsumenter.

Svenskt Växtskydd har dessutom ett viktigt arbete i att granska marknadsföringen av medlemsföretagens produkter för att säkerställa att denna är balanserad och vilar på saklig grund.