Hållbar Odling

Världens befolkning växer. Enligt FAO är den årliga befolkningstillväxten 78,5 miljoner människor. Det innebär att vi kommer vara fler än 9 miljarder människor år 2050.

För att kunna försörja den växande världsbefolkningen med livsmedel kommer det krävas att lantbruket producerar mer mat de kommande 50 åren än vad som totalt producerats under de senaste 10 000 åren. Samtidigt är den odlingsbara arealen en begränsad resurs. Produktionen måste därför öka på den åkermark som redan finns idag.

Att öka produktionen är en utmaning. Att samtidigt se till att produktionsökningen är både miljömässigt- och ekonomiskt hållbar är en ännu större utmaning. För att lyckas behöver lantbrukare verktyg som bidrar till att de växter som odlas hålls friska under hela perioden från sådd till skörd. Kemiska växtskyddsmedel är ett av de verktygen.

Växtskyddsmedel skapar förutsättningar för ett bra skördeutbyte och är nödvändiga byggstenar i en hållbar produktion med mål att säkerställa både dagens och morgondagens livsmedelsproduktion.