Effekter av ett glyfosatförbud - viktig rapport från Jordbruksverket

Jordbruksverkets rapport om konsekvenserna av ett glyfosatförbud har nu publicerats. Rapporten kan läsas här.
Den analys som Jordbruksverket gjort i sin omfattande utredning visar tydligt att ett glyfosatförbud skulle leda till minskade intäkter och ökade kostnader för både jordbruks- och trädgårdsnäringen i Sverige.
Utsläppen av växthusgaser skulle öka som en effekt av en ökad bränsleåtgång för mekanisk bearbetning och behovet av utökad produktionsyta på grund av minskad skörd, dessutom skulle kväveutlakningen öka.
Rapporten är ett led i Växtskyddsrådets uppdrag att stödja implementering av den av riksdagen beslutade Livsmedelsstrategin.

Biologisk mångfald och svenskt lantbruk - Växtskyddsrådets fältdag den 12 juni

Ett hållbart växtskyddsarbete är en förutsättning för att svensk växtodling ska hävda sig i den internationella konkurrensen. Därför har Växtskyddsrådet uppdraget att skapa god tillgång till växtskyddsmetoder som effektivt kan hantera de växtskadegörare som inverkar på odlingen. I Växtskyddsrådets arbete är även lantbrukets miljöarbete högt prioriterat.

Den 12 juni arrangerades en fältdag för Växtskyddsrådets ledamöter. Temat för dagen var biologisk mångfald.

IMG_2664.JPG

På förmiddagen besöktes en konventionell gård, en av pilotgårdarna i Odling i Balans www.odlingibalans.com.
På gården fick rådets ledamöter se flertalet exempel på hur man kan arbeta för att gynna den biologiska mångfalden på en gård. Där fanns kantzoner utmed vattendrag, blommande kantzoner, lärkrutor och skalbaggsåsar.

IMG_2671.JPG

På eftermiddagen besöktes en ekologisk gård. På just den här gården arbetade man inte med några särskilda metoder för att gynna den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald lyfts ibland fram som den kanske största fördelen med ekologisk odling. Svenskt Växtskydd anser att den biologiska mångfalden är viktig och ska värnas. Oavsett produktionsinriktning på lantbruket kan man göra mycket på en gård för att gynna den biologiska mångfalden. Läs mer om detta på Odling i Balans hemsida och på Jordbruksverkets sidor om ett rikt odlingslandskap.

Diflufenikan – så minskar du risken för vattenmiljön

Diflufenikan ingår i flera preparat som används för att bekämpa ogräs och är en viktig substans ur resistensperspektiv. Dessvärre hittas ibland rester i vattendrag.

Läs mer om vad man kan göra åt det i en ny broschyr från Säkert Växtskydd.

Den presentation om informationsprojektet som Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen visade på Borgeby Fältdagar finns här.

Äntligen klart besked i etikettfrågan

Äntligen klart besked i etikettfrågan

En lantbrukare som tillämpar nya användningsvillkor, trots att man har en förpackning med en gammal etikett, gör inte fel. Det slår nu Jordbruksverket fast. Jordbruksverket skriver också att om lantbrukare tillämpar de nya produktvillkoren så kommer kontrollerna för tvärvillkor och för miljöersättningar att ta hänsyn till detta. En lantbrukare kommer alltså inte att riskera att få avdrag på tvärvillkor eller miljöersättningar för att han eller hon använder sig av de nya produktvillkoren.