Remisser

2019

Yttrande över Kemikalieinspektionens utkast till extern vägledning Ömsesidigt erkännande (SV/01/19)

2018

Yttrande angående förslag om skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel (SV/01/18)

Yttrande över utkast till rapport från Jordbruksverket om glyfosatförbud m.m. (SV/02/18)

2017

Yttrande om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel (SV/04/17)

Yttrande om förslag till handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel under perioden 2018 - 2022 (SV/03/17)

Yttrande om förslag till ny vägledning om tillstånd och anmälan för användning av växtskyddsmedel inom särskilda områden (SV/02/17)

Kemikalieinspektionens rapport från ett regeringsuppdrag: Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige (SV/01/17)

2016

Översyn av växtskyddsförordningen (SV/01/16)

Svenskt Växtskydds synpunkter och kommentarer angående projektet Rationella miljöriskbedömningar (SV/02/16)

Svenskt Växtskydd om Formas uppdrag om växtskyddsforskning (SV/3/16)

Remissomgång 2 om förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden (SV/4/16)

Svenskt Växtskydds synpunkter och kommentarer angående dokumentet Rationella miljöriskbedömningar – resultat och effekter av genomförda insatser samt planerade insatser i projektet (SV/06/16)

Svenskt Växtskydd om innovationsområden för ett hållbart växtskyddsarbete inom svensk trädgårdsproduktion (SV/7/16)

Svenskt Växtskydd om Miljö- och energidepartementets förslag till nationella begränsningar av viss användning av kemiska växtskyddsmedel (SV/8/16)

Svenskt Växtskydd om Jordbruksverkets förslag om utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel (SV/9/16)

Svenskt Växtskydd om Jordbruksverkets båda förslag om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare respektive integrerat växtskydd (SV/10/16)

Svenskt Växtskydd om En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) (SV/11/16)

Utkast för synpunkter – Nationella bedömningsfaktorer (SV/12/16)