Back to All Events

Möte i KemI:s rådgivande villkorsgrupp

Det finns sedan en tid tillbaka en rådgivande grupp för användningsvillkor för växtskyddsmedel. KemI är ansvariga/sammankallande. Syftet med gruppen är att:  

  • vara rådgivande och bidra till att hitta alternativa lösningar för befintliga villkor med syfte att minska riskerna med växtskyddsmedel. Det gäller exempelvis i sådan fall där skrivningen begränsar möjligheterna till alternativa lösningar som är minst lika effektiva för att uppnå syftet med villkoret
  • vara rådgivande och bidra till att hitta alternativa lösningar för nya villkor i syfte att minska riskerna med växtskyddsmedel. Det gäller exempelvis att utforma skrivningarna så att möjligheterna att använda alternativa lösningar som är minst lika effektiva blir möjliga i enlighet med villkoren
  • vara rådgivande och bidra till att formulera villkor så att de blir praktiskt genomförbara och lätta att förstå för mottagaren
  • undersöka villkoren relativt tvärvillkoren

Ida sitter med i gruppen för Svenskt Växtskydd. Andra representanter i gruppen är bland annat Agneta Sundgren, LRF, Per Sandberg, Spannmålsodlarna och Anders Lindgren, Växtskyddscentralen Uppsala.

 

Finns det villkorsformuleringar som är svåra att förstå eller svåra att följa i praktiken?

Om det finns denna typ av villkor tar jag (Ida) tacksamt emot konkreta exempel på hur de ser ut, förklaring kring vad det är som gör dem svåra att förstå samt ett förslag på hur man skulle kunna omformulera dessa.

 

Finns det andra saker som berör användningsvillkor som ni uppfattar som aktuella, problematiska och i behov av diskussion i villkorsgruppen?

Vi har möjlighet att påverka vilka frågor som ska tas upp på KemI:s möten.

 

 

Later Event: February 14
Möte med Kommunikationsgruppen